We're experiencing a high volume of calls to our Helpline. Our estimated response time is one week. For more information, click here.

Home
Home
Search
SearchSearch

Tiếng Việt/Vietnamese resources

If you speak a language other than English, you may contact us through the Telephone Interpreter Service on 131 450.

 

Print resources

 

Videos

Liên quan đến ai đó trong việc đưa ra quyết định

(Including someone in the decision)

Đưa ra quyết định đúng đắn cho người khác

(Making the right decisions for someone else)

Vai trò của Người giám hộ và Quản trị viên

(Roles of guardians and administrators)

Phải làm gì nếu bạn lo lắng về ai đó

(What to do if you are concerned about someone else)

Tại sao điều quan trọng là phải chính thức hóa các thỏa thuận

(Why it's important to formalise arrangements)

Luật sư được chỉ định của tôi có thể đưa ra những quyết định gì?

(What decisions can my attorney make?)

Tại sao phải lập kế hoạch cho tương lai?

(Why plan for the future?)

Có những cuộc trò chuyện về tương lai

(Having conversations)

Năng lực ra quyết định

(The capacity to make decisions)

Nghĩa vụ của luật sư

(The obligations of an attorney)

Trong chuỗi video của My Walls

(Within My Walls video series)
Call
If you, or someone you know is experiencing elder abuse, help is available through our confidential helpline on 1300 368 821.

If it is an emergency, call 000.
Back to Top
Return to top

Subscribe to our newsletter

crossmenucross-circle